Contract de Comercializare a Pachetelor de Servicii Turistice

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

NR. _______________ DIN _____ / _____ / __________

 

 

 

I.   Părțile Contractante

S.C. CIEL VOYAGES S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19/4, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J12/661/1997, având CUI nr. RO9469567, titulară a Licenței de turism nr. A 1227/04.04.2011, pentru Agenția de Turism Ciel Voyages, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19/4, județul Cluj, având cont IBAN RON: RO42BTRL01301202A93919XX, cont IBAN EUR: RO17BTRL01304202A93919XX, conturi deschise la Banca Transilvania, Sucursala Cluj, reprezentată prin dl. Dănuț-Vasile Tămășan în calitate de Director General, denumită în continuare Agenția,

 

și Turistul / Reprezentantul Turiștilor,

Doamna / Domnul ________________________________________, având următoarele date personale:

Adresa de domiciliu:

Localitatea _________________________, județul ____________________, strada ________________________________________, nr. __________, ap. __________, cod poștal __________,

Telefon fix: ____________________, Telefon mobil: ____________________, E-mail: ________________________________________, Buletin / Carte de identitate: seria ________, nr. ___________, emis / emisă de ____________________, valabil / valabilă până în data de _____ / _____ / __________, CNP: _________________________, Pașaport: _______________, valabil până în data de _____ / _____ / __________, și având următoarea adresă de corespondență:

Localitatea _________________________, județul ____________________, strada ________________________________________, nr. __________, ap. __________, cod poștal __________, telefon ____________________

denumit în continuare Turistul și fiind Reprezentantul Turiștilor,

1. , CNP:

2. , CNP:

au convenit la încheierea prezentului Contract:

 

II.   Obiectul Contractului

(2.1) Obiectul Contractului îl constituie vânzarea de către Agenția de Turism Ciel Voyages a pachetului de servicii turistice în baza solicitării Turistului, cu eliberarea facturii fiscale, urmată de plata integrală a acesteia din urmă de către Turist.

(2.2) Pachetul serviciilor turistice se va regăsi înscris în voucher(e), bilet(e) de odihnă / tratament, bilet(e) de excursie, anexat(e) la prezentul Contract.

(2.3) Caracteristicele serviciilor turistice la care se obligă Agenția sunt descrise în Anexa 1, adică în pachetul de servicii turistice propriu-zis, care este parte integrantă a prezentului Contract,

servicii denumite ______________________________________________________________________.

(2.4) Termenii și Condițiile în baza cărora se vor opera serviciile turistice contractate de la Agenție de către Turist sunt descrise în Anexa 2 și / sau pe site-ul Agenției, www.ciel-voyages.ro, secțiunea Termeni și Condiții, și care fac parte din prezentul Contract.

 

III.   Încheierea Contractului

Contractul se încheie după caz în oricare dintre următoarele situații:

(3.1) În momentul semnării lui de către Turist, sau prin acceptarea Termenilor și Condițiilor contractuale aferente serviciilor turistice, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță, inclusiv prin mijloace electronice.

(3.2) În momentul în care Turistul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Agenție. Este responsabilitatea Agenției de a informa Turistul prin oricare dintre mijloacele convenite în scris cu acesta (telefon, e-mail, fax, etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o Turistul, s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenția poate solicita un avans de până la 90% din tariful pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la care Turistul solicită serviciile.

(3.3) În momentul eliberării documentelor de călătorie (e.g. voucher(e), bilet(e) de odihnă / tratament, bilet(e) de excursie, etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta Agenției sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

(3.4) În cazul în care prezentul Contract este pus integral la dispoziția Turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, direct pe site-ul Agenției, www.ciel-voyages.ro, sau alte mijloace de comunicare electronică (telefon, e-mail, fax, etc.), obligația de informare a Turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de către Agenție, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a Contractului de Comercializare a Pachetelor de Servicii Turistice, respectiv dacă Contractul prezentat Turistului în modalitățile prevăzute mai sus conține clauzele prevăzute la Articolul 12, Alineatul 2 din Ordonanța Guvernului nr. 107/1999 privind Activitatea de Comercializare a Pachetelor de Servicii Turistice, republicată în 2008.

(3.5) Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

 

IV.   Tariful și Modalitățile de Plată

(4.1) Tariful Contractului este format din:

(a) Costul pachetului de servicii turistice ______________________________, conform Anexei 1;

(b) Eventuala reducere, conform Anexei 1;

(c) Alte taxe și speze, conform Anexei 1.

TOTAL __________________________________.

Tariful cuprinde și comisionul Agenției dar și TVA, cu următoarele amendamente:

a) Pentru destinațiile din UE, tariful include TVA, conform Codului Fiscal, Articolul 1521. Pe factura fiscală emisă de către Agenție este menționat TVA inclus, însă agențiile de turism nu au dreptul de a înscrie TVA-ul în mod distinct.

b) Călătoriile în destinațiile non-UE sunt scutite de TVA, conform Codului Fiscal, Articolul 1521.

(4.2) Tariful va fi achitat astfel:

  • Avansul în valoare de _________________________ până la data de _____ / _____ / __________.
  • Plata finală în valoare de _________________________ până la data de _____ / _____ / __________.

Depășirea termenului de plată determină aplicarea unei penalități de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere, procent care se va aplica la suma totată neachitată.

(4.3) Facturarea serviciilor se va face în Lei (RON), EUR (€) sau USD ($) iar plata serviciilor se va face în baza facturilor emise de către Agenția de Turism Ciel Voyages, în contul bancar indicat de către Agenție.

(4.4) Dacă serviciile turistice contractate vor fi cotate în EUR (€) sau USD (€), iar facturarea se va face în RON, Agenția va factura aceste servicii la cursul BNR + 2%, comision care reprezintă diferența de schimb valutar interbancar la cumpărare de valută. În cazul în care cursul de schimb EUR (€) / Lei (RON) sau USD ($) / Lei (RON) va crește cu 0,5%, sau mai mult, de la data facturării până la data plății, această diferență se va factura ulterior, iar Turistul va fi informat în cel mai scurt timp.

(4.5) În situația în care unul sau mai multe dintre termenele de plată prevăzute în Anexa 1, adică în pachetul de servicii turistice propriu-zis, a Contractului este depășit, se vor percepe penalități de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere. Dacă plata nu se va înregistra în contul aferent Agenției de Turism Ciel Voyages în termen de 15 zile de la data scadentă conform Anexei 1, adică pachetul de servicii turistice propriu-zis, atunci Contractul se realizează în mod automat, cu perceperea penalităților prevăzute în Anexa 1, la care se vor adăuga și penalitățile pentru zilele de întârziere.

(4.6) Toate documentele de călătorie (e.g. vouchere, bilete de avion, asigurări, etc.) vor fi eliberate de către Agenție și transmise Turistului numai după achitarea integrală a contravalorii pachetului de servicii și încasarea acestei sume de către Agenția de Turism Ciel Voyages.

(4.7) Pentru a fi validate documentele de călătorie, Turistul trebuie să transmită acest Contract completat și semnat, la Agenție, înainte de data plecării în călătorie. În cazul în care Contractul completat și semnat nu va ajunge la sediul Agenției de Turism Ciel Voyages, înaintea datei de plecare în călătorie, Agenția își rezervă dreptul de a nu valida rezervările făcute pentru Turist.

 

V.   Drepturile și Obligațiile Agenției de Turism Ciel Voyages

(5.1) În cazul în care Agenția este nevoită să modifice una dintre prevederile Contractului, are obligația să informeze Turistul cu cel puțin 15 zile înaintea datei de plecare, în situațiile aplicabile. Apariția cu mai puțin de 15 zile înainte de plecare a unor situații neprevăzute de către Agenție și nedeterminate de aceasta, cum ar fi: schimbarea hotelului fără a avea însă o categorie inferioară, schimbarea companiei aeriene sau a orarului de zbor, etc., determină obligația Agenției de a informa Turistul imediat ce ia la cunoștință de modificarea / modificările intervenite. Astfel de situații nu sunt considerate a modifica prevederile esențiale ale Contractului neputând fi considerate de natură a afecta călătoria.

(5.2) În cazul contractării unui pachet de servicii turistice având în componență și transport pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica zilele și orele de zbor. Prin urmare, Agenția noastră nu este răspunzătoare pentru decolarea / aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului, (CE) nr. 261 / 2004 al Parlamentului și Consiliului European din 11.02.2004, de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator.

(5.3) Agenția noastră nu poate fi facută răspunzătoare de modificarea programului turistic, când aceasta se datorează unor cauze de forță majoră sau a unor împrejurări pe care nici noi și nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (e.g. întârzieri datorate traficul aerian, schimbări de orar sau de aeroport, evenimente politice, greve, calamități naturale, situații de forță majoră și / sau urgență, etc.). În aceste cazuri Agenția va depune toate eforturile pentru depășirea situațiilor survenite, dar nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea eventualelor cheltuieli suplimentare aferente.

(5.4) Agenția de Turism Ciel Voyages nu este răspunzătoare pentru situațiile în care autoritățile vamale sau aeroportuare refuză îmbarcarea unui pasager sau nu îi acordă acestuia permisiunea de intrare sau de ieșire dintr-o țară / teritoriu și nu i se pot imputa Agenției costurile generate de această nefericită situație. De asemenea, Agenția nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea obiectelor personale, inclusiv a bagajelor, Turistului, indiferent de cauză.

(5.5) Copiii minori care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți, vor trebui să prezinte autorităților vamale acordul ambilor părinți sau al celui care nu-i însoțește, autentificat la notariat.

(5.6) Clasificarea unităților de cazare, a vaselor de croazieră și a mijloacelor de transport este cea atribuită în mod oficial de către autoritățile țărilor / teritoriilor respective și ca atare, respectă standardele locale. Agenția de Turism Ciel Voyages nu poate fi făcută responsabilă de standardele acestor clasificări sau de atribuirea necorespunzătoare a clasificărilor. Distribuirea camerelor la unitățiile de cazare se va face la recepție, iar orice problemă legată de amplasarea sau aspectul camerei se va rezolva direct cu personalul responsabil al unității de cazare, de către Turist și în prezența Reprezentantului local al Agenției (e.g. însoțitorul de grup / ghid, etc.). Ne rezervăm dreptul de a înlocui unitățile de cazare altele de aceeași categorie, acolo unde sunt expres menționate, dacă, spre exemplu, cele indicate nu mai dispun de locuri la momentul rezervării sau unitatea de cazare se află în proces de renovare, ori pentru oricare alte probleme tehnice.

Specificațiile suplimentare referitoare la dotările, tipul sau amplasarea camerei / bungalow-ului (e.g. cabină de duș și / sau cadă, pat matrimonial king / queen size, cameră de fumători / nefumători, cameră cu balcon / terasă, cameră cu vedere la mare, etc.) sunt menționate în rezervare și pe vouchere, însă acestea depind exclusiv de disponibilitatea din momentul în care se face check-in la respectiva unitate de cazare, iar acordarea lor nu poate fi garantată de către Agenție.

(5.7) Toate cerințele pentru vize, vaccinuri și orice alte înscrisuri și / sau documente, în cazul în care este nevoie, trebuie îndeplinite și acestea sunt în întregime responsabilitatea Turistului.

(5.8) În situația achiziționarii unui pachet de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce țin de siguranța navigării numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau mai spre prova, etc.), dar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care Turistul nu va fi despăgubit în nici un mod avand în vedere faptul că este vorba de același tip de cabină precum cel rezervat.

 (5.9) Agenția poate să modifice tariful Contractului, în sensul majorării sau micșorării, după caz, numai dacă această modificare are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, ale redevențelor, ale taxelor aferente serviciilor logistice ale zborurilor, debarcării / îmbarcării în porturi și aeroporturi, ale taxelor turistice, ale oricăror altor servicii contractate ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turisice contractat.

(5.10) În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în Contract nu este realizată sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

(a) Să ofere Turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea tarifului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeași calitate și cantitate.

(b) Să restituie Turistului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate și cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice.

Toate prevederile de la punctul 5.10 se aplică doar când Agenția este răspunzătoare în mod direct pentru neconformitatea serviciilor.

(5.11) În cazul anulării parțiale sau totale a serviciilor contractate inițial, exclusiv din vina Agenției, aceasta va propune alternative, urmând ca Turistul să decidă dacă acceptă aceste propuneri sau solicită restituirea sumei avansate.

(5.12) Agenția este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin Contract, cu excepția următoarelor cazuri:

(a) Când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin Contract se datorează Turistului;

(b) În cazul în care autoritățile aeroportuare, vamale sau a oricăror altor autorități îndreptățite refuză îmbarcarea Turistului sau nu îi acordă permisiunea de intrare sau de ieșire în / dintr-o tară sau teritoriu. Eventualele pierderi și costuri suplimentare generate de aceată situație nu i se pot imputa Agenției;

(c) Când neîmplinirea obligațiilor se datorează unor împrejurări sau circumstanțe anormale și imprevizibile, independente de voința și controlul Agenției sau a prestatorilor de servicii și ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda eforturilor depuse (e.g. situații de forță majoră care intervin înainte sau după începerea călătoriei, modificări de orar sau de itinerar și întârzieri în transport, schimbări de aeroport sau de program, greve, mișcări politice, calamități naturale, blocaje sau lucrări de infrastructură, etc.). În aceste cazuri Agenția va depune toate eforturile pentru depășirea situațiilor ivite, dar nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportatea unor cheltuieli suplimentare. Eventualele pierderi și costuri suplimentare induse de oricare dintre aceste situații îi revin exclusiv Turistului;

(d) Când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin Contract se datorează turoperatorului, adică a organizatorul serviciilor subcontractate de către Agenție sau unui alt terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în Contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

(5.13) Agenția de turism Ciel Voyages nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea și deteriorarea bagajelor sau de pierderea documentelor și a obiectelor personale ale Turistului, indiferent de cauză.

(5.14) Unele destinații, precum și ofertele de tip „Aventură” (e.g. oferte care includ accesul în parcuri și rezervații naturale, oferte de tip safari, croaziere în zone semi-polare, oferte care includ ascensiuni și plimbări prin natură, etc.) pentru care deși se depun toate eforturile pentru a menține programul stabilit, acesta poate fi modificat din cauza condițiilor meteo nefavorabile (e.g. restricționarea accesului în zonele protejate sau închiderea temporară a unor trasee datorită precipitațiilor, alunecărilor de teren, migrației ghețarilor, etc.), schimbarea traseului către autoritățile locale (e.g. reglementări ale instituțiilor care protejează parcuri și rezervații naturale), blocării accesului spre zonele de campare / înnoptare, etc. Aceste situații nu pot fi considerate sub controlul Agenției, și modificarea programului contractat se va face luând în considerare în primul rând siguranța Turistului.

(5.15) În cazul călătoriilor personalizate, de grup sau individuale, pe care Agenția de Turism Ciel Voyages le organizează, aceasta poate, la solicitarea Turistului / Turiștilor, să trimită un reprezentant al său care va însoți grupul de turiști și va supraveghea bunul mers al călătoriei în numele Agenției, asigurându-se că programul se desfășoară conform specificațiilor din Anexa 1. În adiție, însoțitorul din partea Agenției de Turism Ciel Voyages, poate oferi Turiștilor asistență în situațiile de urgență, asigură comunicarea cu partenerii locali, face traducerea prezentărilor oferite de către ghidul local și comunică informații cu privire la program. La solicitarea expres a Turistului / Turiștilor, Însoțitorul poate fi inclusiv ghid, specializat pe destinația / destinațiile în care urmează a se călători.

(5.16) Însoțitorul din partea Agenției, poate modifica la fața locului programul circuitului pe zile, inclusiv ordinea în care se vor vizita obiectivele turistice, desigur în funcție de anumite condiții obiective (e.g. eficientizarea itinerariului în conformitate cu situația traficului, a condițiilor meteo, a orarului de funcționare, etc. de la fața locului), dar fără a afecta structura generală a programului contractat. Această posibilitate este valabilă și în ceea ce privește Ghidul local.

(5.17) Agenția are obligația să furnizeze în scris Turistului, cu cel puțin 24h înainte de data plecării, următoarele informații:

(a) Orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de Turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în Contract (dacă s-a contractat și serviciul de rezervare a acestor locuri de la Agenția de Turism Ciel Voyages);

(b) Datele de contact precum denumirea, sediul / adresa și numărul de telefon ale reprezentanței locale a organizatorului și / sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de telefon de urgență care să-i permită contactarea organizatorului și / sau a detailistului;

(c) Pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de către părinți sau de alte rude, informații care să permită părinților (sau rudelor) stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul organizatorului și / sau a detailistului.

 

VI.   Drepturile și Obligațiile Turistului

(6.1) În cazul în care Turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze Contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligația de a anunța în scris Agenția cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea datei de plecare. În acest caz Agenția va rezilia Contractul cu Turistul care cesionează Contractul și va încheia un alt Contract cu noul Turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor către noul Turist și numai în baza agreării schimbării de nume de către compania aeriană. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata tarifului călătoriei dar și a tuturor costurilor suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări, cum ar fi diferențe de tarif, penalizări percepute de către compania aeriană, hotel sau alți parteneri, etc.

(6.2) În cazul în care tarifele stabilite în Contract sunt majorate cu peste 10%, Turistul poate rezilia Contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenție a sumelor plătite.

(6.3) Turistul se obligă să comunice Agenției, în termen de cel puțin 15 zile calendaristice de la primirea înștiințării prevăzute la Art. 6.1 din prezentul Contract hotărârea sa de a opta pentru:

a) Rezilierea Contractului fără plata penalităților, sau

b) Acceptarea noilor condiții ale Contractului.

(6.4) În cazul în care Turistul reziliază Contractul sau Agenția anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, Turistul are dreptul:

a) Să accepte la același tarif un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de către Agenție;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de către Agenție, cu rambursarea imediată a diferenței de tarif;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea Contractului, în cazul în care nu există penalități.

(6.5) În toate cazurile menționate la Art. 6.4 din Contract, Turistul are dreptul să solicite Agenției și o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor Contractului inițial, cu excepția cazurilor în care:

(a) Anularea s-a datorat nerealizării numărului minim de persoane menționat în Contract și / sau în Anexa aferentă acestuia, iar Agenția a informat în scris Turistul cu cel puțin 15 zile calendaristice premergătoare datei de plecare;

(b) Anularea s-a datorat unui caz de fortă majoră (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invocă și ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene a unităților de cazare sau a altor parteneri și furnizori de servicii);

(c) Anularea s-a făcut din vina Turistului;

(d) În cazul ofertelor de tip last minute și a pachetelor speciale, care țin de oferte cu disponibilitate limitată, ale companiilor aeriene sau ale unităților de cazare, dacă din momentul confirmării și transmiterii ofertei către Turist, până în momentul rezervării efective (care se face ulterior încasării plății pachetului de către Turist), nu mai sunt disponibilități sau tarifele se măresc. În acest caz, Agenția se obligă să returneze integral suma achitată de către Turist.

(6.6) Dacă după încheierea Contracului, Turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre serviciile contractate, aceasta echivalează cu rezilierea Contracului, cu aplicarea majorărilor tarifare și / sau a penalităților legale la momentul respectiv și implicit la încheierea unui alt Contract alături de noua Anexă (e.g. noul program de servicii turistice) aferentă acestuia.

(6.7) Turistul are dreptul să rezilieze Contractul în orice moment, în tot sau în parte, cu respectarea clauzelor de penalizare prevăzute în Anexa (e.g. pachetul de servicii turistice, oferta solicitată, etc.) aferentă, care, desigur, face parte integrantă din prezenul Contract. Penalizările se pot ridica până la 100% din valoarea pachetului turistic.

(6.8) Turistul răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate Agenției la rezervare (nume, prenume, data nașterii, nr. pașaport, domiciliu, CNP, date de călătorie, destinație, punct de plecare, durata sejurului și alte date) cât și pentru valabilitatea documentelor personale și pentru eventualele prejudicii cauzate în urma informațiilor eronate. Dacă Turistul furnizează informații greșite și / sau incomplete, iar Agenția este penalizată de către parteneri (hotel, companie aeriană, touroperator, etc.) pentru corectare / completare, Turistul va suporta toate aceste penalizări. Turistul este obligat ca, la momentul contractării, să prezinte Agenției pașaportul sau cartea de identitate (în funcție de destinația sa) pentru a se prelua datele turistului corecte și complete. În cazul în care numele, prenumele sau adresa Turistului se modifică ulterior semnării Contractului, însă înaintea încheierii călătoriei sale, acesta este obligat să trimită Agenției un document oficial care să ateste această schimbare, urmând ca Agenția să realizeze un Act Adițional la acest Contract, în care să se specifice acest lucru.

(6.9) Turistul este obligat să achite integral suma convenită pentru serviciile turistice solicitate conform Anexei și / sau a indicațiilor reprezentantului Agenției de Turism Ciel Voyages, să verifice cu atenție toate actele eliberate și să rețină toate informațiile referitoare la plecare, precum și indicațiile verbale ale reprezentantului Agenției.

(6.10) Turistul se obligă să respecte toate prevederile legale cu privire la regimul pașapoartelor, al vizelor, vamă, asigurare de sănătate, etc. ale țării / teritoriului pe care urmează să o / îl viziteze sau / și tranziteze. Informarea asupra tuturor acestor prevederi cade în sarcina Turistului.

(6.11) Turistul este obligat să prezinte reprezentantului local din țara / teritoriul de destinație sau, după caz, la recepția unității de cazare actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de către Agenție (e.g. voucher, bilet de odihnă / tratament, etc.), în vederea acordării serviciilor turistice.

(6.12) Turistului este obligat să achite toate taxele locale, și de altfel orice alte taxe percepute la fața locului, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenția de Turism Ciel Voyages, desigur, în cazul în care tariful achitat Agenției aferent pachetului de servicii contractat de la Agenție nu cuprinde respectivele taxe.

(6.13) Turistul care pe durata desfășurării călătoriei sale sesizează greșeli și / sau neconcordanțe față de serviciile contractate de la Agenție, se obligă să sesizeze toate acestea imediat după constatarea lor, pe loc, în scris, atât reprezentantului local al Agenției, cât și direct prestatorului de servicii local (dacă se aplică), Turistul urmând să primească în scris confirmarea înregistrării sesizării sale. Reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare. În cazul în care Turistul nu poate face sesizarea într-o limbă de circulație internațională, o va face în limba română menționând data și locația, urmând ca aceasta sa fie transmisă Agenției de către reprezentantul / partenerul local.

(6.14) În cazul sejururilor de odihnă și / sau de tratament, Turistul are obligația să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în stațiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare și se termină la ora 10:00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă și / sau de tratament, iar în stațiunile din țară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face, cel mai devreme, începând cu ora 14:00 a zilei de intrare și se termină, cel târziu, la ora 12:00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă și / sau de tratament.

(6.15) În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

(6.16) Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de către Turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

(6.17) Turistul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus, cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe întreg parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către Turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele vor fi suportate integral de către acesta.

(6.18) În cazul în care Turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România sau în locația de pornire și autorităţile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

 

VII.   Călătoria Minorilor

(7.1) Copiii sub 18 ani care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți, sunt obligați să prezinte autorităților vamale și de imigrări, acordul ambilor părinți, sau al celui care nu-i însoțește (în funcție de caz), document autentificat la notariat.

(7.2) În cazul în care călătoria implică și eliberarea unui bilet de avion, dar și pentru alte astfel de situații, se vor urma prevederile Condițiilor Generale de Vânzare și Rezervare a Biletelor de Avion de către Agenția de Turism Ciel Voyages.

(7.3) Dacă minorul are vârsta de până la 14 ani, Contractul se efectuează de către părinți, ca reprezentanți legali ai minorului, sau de către părintele căruia i s-a încedințat minorul, în cazul în care părinții sunt divorțați.

(7.4) Dacă minorul a împlinit vârsta de 14, acesta semnează Contractul alături de părinții săi, ca ocrotitori legali ai minorului care îl asistă pe acesta și îi încredințează actele, sau de către părintele căruia i s-a încredințat minorul, în cazul în care părinții sunt divorțați.

(7.5) În cazul în care părinții sunt divorțați, pentru călătoria minorului, sunt necesare următoarele documente:

(a) Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, definitivă și irevocabilă, în cazul în care minorul este însoțit de părintele căruia i-a fost încedințat;

(b) Hotărârea judecătorească de încredințarea a minorului, definitivă și irevocabilă și adițional, declarația notarială privind acordul din partea părintelui căruia i s-a încredințat minorul, dacă minorul este însoțit de către celălalt părinte (căruia nu i s-a încredințat minorul);

(c) Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, definitivă și irevocabilă și adițional, o declarație notarială privind acordul din partea părintelui căruia i s-a încredințat minorul, privind însoțirea copilului de către o altă persoană majoră, în cazul în care minorul călătorește fără a fi însoțit de către părinți.

 

 VIII.   Modificări, Renunțări, Penalizări, Despăgubiri

(8.1) Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii turistice personal cu număr de înregistrare la Agenție sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea de renunțare se consideră a fi primită în prima zi lucrătoare ulterioară primirii acesteia sau a scrisorii.

(8.2) În cazul în care Turistul, fără culpă din partea Agenției, renunță la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului Contract, acesta datorează Agenției penalizări conform Anexei 1, care face parte din prezentul Contract, sau / ori după cum urmează:

(a) 20% din tariful pachetului de servicii și / sau taxa de rezervare, comisionul Agenției și contravaloarea cheltuielilor de rezervare (emiterea biletului / biletelor de avion, plata serviciilor la sol, taxa și spezele de viză, asigurarea medicală de călătorie, etc.), dacă renunțarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data plecării;

(b) 60% din tariful pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 30-16 zile înainte de data plecării;

(c) 100% din tariful pachetului de servicii, dacă renunțarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program;

(d) În cazul în care pachetul turistic include bilete de avion, tren, autobuz sau de feribot care au fost emise înainte ca Turistul să renunțe la servicii, Turistul va suporta integral și eventualele penalizări percepute de către compania / companiile transportatoare în cauză.

(8.3) Penalizările de mai sus se aplică în toate cazurile, cu excepția celor în care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare, anulare, modificare, penalizare. În acest caz se aplică regulile speciale ale fiecărui program / partener în parte. De asemenea, penalizări se aplică și în care Turistul nu ajunge la timp sau nu se prezintă deloc (no-show) la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă, dacă este întors de la graniță de către Poliția de Frontieră sau în orice ală situație datorată Turistului.

(8.4) Pentru biletele de odihnă și / sau de tratament cumpărate prin organizații (e.g. sindicale, internaționale, studențești, etc.), Agenția va face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate și ștampilate de către reprezentantul organizației respective.

(8.5) În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Turistului i se vor reține toate taxele achitate de Agenție prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia și comisionul.

(8.6) În cazul în care Turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli, care nu pot fi imputate Agenției.

(8.7) În cazul în care Turistului i se solicită direct de către furnizor / partener local, plata unor servicii care erau incluse în pachetul de servicii turistice, este obligat să contacteze imediat Agenția pentru clarificarea situației. În cazul în care Agenția nu a fost contactată imediat la unul dintre numerele de urgență, aceasta nu poate fi făcută răspunzătoare de rambursarea acestor sume.

(8.8) Agenția va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din Contract.

(8.9) Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către Agenția de Turism Ciel Voyages, conform Art. 4.5, dar și Art. și 4.7.

 

IX.   Transportul

(9.1) Toate zborurile intermediate de către Agenție sunt operate de către companii aeriene autorizate, în conformitate cu reglementările internaționale ale transportului aerian aflate în vigoare, iar orarul și / sau orice alte detalii legate de operarea zborurilor sunt cele stabilite de către companiile aeriene.

(9.2) Reglementările legate de Condițiile Generale de Vânzare și Revânzare a Biletelor de Avion sunt descrise în Anexa 2 și / sau pe site-ul Agenției, www.ciel-voyages.ro, secțiunea Termeni și Condiții, și care fac parte din prezentul Contract.

(9.4) Toate tururile, circuitele și transferurile propuse de către Agenție, pe uscat cât și pe apă, sunt realizate de către companii de transport / conducători auto care au fost în prealabuil autorizate / autorizați în acest sens și care respectă standardele internaționale de siguranță aflate în vigoare. Vehiculele folosite pentru aceste servicii de transport, respectă standardele producătorilor, sunt asigurate și echipate cu centuri de siguranță pentru pasageri, respectiv veste de salvare pentru transportul pe apă.

 

X.   Reclamații

(10.1) Prin reclamație se înțelege sesizarea scrisă (cererea, solicitarea, plângerea, etc.), adresată Agenției de Turism Ciel Voyages de către Turistul nostru, privind neprestarea serviciilor de călătorie / pachetului de servicii de călătorie, ori constatarea unei neconformități în legătură cu calitatea și / sau prestarea serviciilor de călătorie și / sau a pachetelor de servicii de călătorie, achiziționate de către consumator de la sau prin intermediul Agenției de Turism Ciel Voyages.

(10.2) Orice consumator de servicii de călătorie / pachete de servicii de călătorie, poate adresa o reclamație privind activitatea directă a Agenției noastre și / sau activitatea / conduita comercială a furnizorilor / prestatorilor de servicii de călătorie sau a agențiilor de turism organizatoare, ale căror servicii de călătorie / pachete de servicii de călătorie au fost intermediate de către Agenție.

(10.3) În cazul în care reclamația se referă la intermedierea de către Ciel Voyages a serviciilor de călătorie (cum ar fi: achiziția, în mod separat, de către Turist a biletelor de transport, serviciilor de cazare, rent-a-car, altor servicii turistice, etc.) sau a pachetelor de servicii de călătorie, consumatorul se poate adresa cu reclamația fie direct furnizorului / prestatorului serviciilor de călătorie sau organizatorului pachetelor de servicii de călătorie, fie poate depune reclamația direct la Agenția de Turism Ciel Voyages. În această ultimă situație, Agenția noastră, în calitate de agenție de turism intermediară, va transmite furnizorului / prestatorului sau agenției de turism organizatoare, reclamația depusă.

(10.4) Agenția de Turism Ciel Voyages nu poartă nici o răspundere pentru nesoluționarea sau soluționarea nefavorabilă a reclamațiilor adresate prestatorilor / furnizorilor sau agenției de turism organizatoare, privind serviciile și / sau pachetele de servicii de călătorie intermediate de către Agenția noastră.

Pentru toate serviciile de călătorie oferite de către Agenția de Turism Ciel Voyages, Turistul va transmite direct prestatorului / furnizorului reclamația sa, imediat ce a constatat neconformitatea, respectând procedura de reclamații și datele de contact puse la dispoziție de către prestator / furnizor. În cazul în care consumatorul nu a reclamat imediat la prestator / furnizor neconformitatea constatată, acesta poate, în cel mult 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului reclamat, să depună o reclamație la prestator / furnizor prin intermediul Agenției de Turism Ciel Voyages, după cum urmează:

(a) Prin apelarea serviciului non-stop de asistență al Ciel Voyages la numărul de telefon +40 745 204263;

(b) Prin poștă / curier către Agenția de Turism Ciel Voyages: municipiul Cluj-Napoca, 400129, B-dul Eroilor nr. 19/4;

(c) Prin e-mail la adresa: daniel.tamasan@ciel-voyages.ro;

(d) Prin telefon / fax sau prin depunerea reclamației personal de către Turist sau Reprezentantul / Mandatarul acestuia, în scris, direct la sediul Agenției de Turism Ciel Voyages, adresa noastră fiind listată mai sus.

(10.5) În cazul în care Turistul nu respectă termenul și condițiile prevăzute pentru depunerea reclamației scrise, Agenția nu este obligată să plătească despăgubiri.

(10.6) Înregistrarea reclamațiilor:

(a) Reclamațiile vor fi înregistrate în Registrul Ciel Voyages;

(b) După înregistrare, reclamațiile vor fi date spre soluționare persoanelor responsabile în acest sens, numite și / sau mandatate de către Directorul General;

(c) Agenția va răspunde reclamantului în maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data înregistrării de către Ciel Voyages a reclamației.

 

XI.   Forță Majoră

(11.1) Agenția nu răspunde în situații de forță majoră cum ar fi dar fără a se limita la: greve, conflicte politice și / sau războaie, situații catastrofale, de pericol public, epidemii, atacuri teroriste, embargouri internaționale, precum și în cazul în care companiile aeriene în mod unilateral stabilesc limite de răspundere sau aduc modificări cu privire la orar, itinerar, etc. Toate aceste situații care nu sunt imputabile Agenției se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Agenția.

 

XII.   Poliță de Insolvabilitate și Asigurări

(12.1) Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și / sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, din localitatea București, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, cod poștal 011822, telefon 021 4057420, fax 021 3114490, cu Polița de Asigurare Seria I Nr. 57874 / 16.10.2023, valabilă până la 15.10.2024.

(12.2) Facultativ, Turistul are posibilitatea încheierii unor contracte de asigurare suplimentare:

(a) Aceste contracte pot fi de mai multe tipuri: exsită polițe de asigurare care acoperă taxele de transfer și taxele de repatriere în caz de accidente, boală sau deces, asigurări medicale, asigurări pentru bagaje, asigurări storno, etc.;

(b) Contractul de asigurare se încheie exclusiv între Turist și Compania de Asigurări. Turistul își poate contracta asigurarea și în cadrul Agenției noastre, însă orice solicitări sau sesizări vor fi trimise direct Companiei de Asigurări, Agenția nefiind decât un intermediar și nu poate fi făcută în niciun fel responsabilă;

(c) În cazul asigurărilor de călătorie, invităm clienții asigurați să consulte Termenii și Condițiile în funcție de asigurator și tipul asigurării alese.

 

XIII.   Documentele Contractului și Documentele Necesare pentru Achiziționarea unui Pachet Turistic

(13.1) Se consideră ca fiind parte integrantă din prezentul Contract:

(a) Voucherele, biletul de odihnă / tratament, biletul de excursie, etc.;

(b) Biletul / biletele de avion;

(c) Anexa 1 ce cuprinde programul detaliat al pachetului turistic, serviciile incluse și (eventual) penalizările datorate în caz de anulare;

(d) Anexa 2 ce cuprinde reglementări legate de vânzarea-revânzarea biletelor de avion descrise în Anexa 2 și / sau pe site-ul Agenției, www.ciel-voyages.ro, secțiunea Termeni și Condiții.

Programele turistice vor acționa ca un Contract între părți și / sau vor fi considerate ca și anexe la un Contract deja valabil.

(13.2) Documentele necesare pentru achiziționarea unui pachet turistic:

(a) Copie după pașaport, pentru serviciile turistice din afara României (pașaportul dvs. cu minim 6 luni de valabilitate de la data revenirii în țară și recomandabil cu minim 2 pagini libere la finalul călătoriei dvs., alocând câte o pagină liberă pentru fiecare țară / teritoriu pe care urmează să o / îl vizitați (cu viza validă în cazul în care e nevoie de viză în respectiva țară / respectivele țări).

(b) Copie după Cartea de Identitate (C.I.);

(c) Adresa de domiciliu (dacă aceasta diferă față de cea din C.I.);

(d) Număr de telefon și adresă de e-mail;

(e) Adresa de corespondență (adresa la care vor fi trimise documentele dvs. de călătorie).

În anumite situații, vă putem solicita și alte documente pentru a putea să completăm documentele dvs. de călătorie (e.g. copii după certificate de vaccin, copii după card(uri) de fidelitate al companiei / companiilor cu care urmează să zburați, copii după vize deja emise, etc.).

 

XIV.   Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

(14.1)Datele cu caracter personal ale Turistului” reprezintă Datele cu caracter personal pentru care Turistul este operatorul de date și care sunt prelucrate de către Agenția de Turism Ciel Voyages în calitate de persoană împuternicită de către operator, sau de persoanele secundare împuternicite de către operator, în decursul prestării serviciilor.

(14.2)Operator de date” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, fie în mod independent, fie în asociere cu altele, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele prelucrării sunt determinate de legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor, operatorul de date sau criteriile pentru desemnarea operatorului de date vor fi în conformitate cu prevederile din legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor.

(14.3)Persoana împuternicită” de operator înseamnă orice persoană fizică sau juridică, orice autoritate publică, orice agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele unui operator de date sau la cererea altei persoane împuternicite de operator care acționează în numele unui operator de date. “Persoana vizată” va avea sensul atribuit termenului persoană vizată de legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor și va include, cel puțin, toate persoanele fizice identificate sau identificabile la care se referă datele cu caracter personal. “Persoană secundară împuternicită de operatorul de date” este reprezentată de orice persoană fizică / entitate angajată ori în colaborare cu Agenția de Turism Ciel Voyages sau de oricare altă persoană secundară împuternicită de către Agenție care primește date cu caracter personal în vederea unor activități de prelucrare pe care să le execute în numele Turistului.

(14.4)Clauzele contractuale standard ale Uniunii Europene” se referă la clauzele contractuale standard ale Uniunii Europene pentru transferul datelor cu caracter personal către persoanele împuternicite de operatorii de date conform 2010/87/UE sau actului succesor. “GDPR” se referă la Regulamentul 2016/679 (UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

(14.5)Date cu caracter personal” reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică în viață, identificată sau identificabilă, sau termenul va avea sensul stabilit prin legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor. O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un factor de identificare cum ar fi numele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

(14.6)Incident privind datele cu caracter personal” va fi atribuit conform legislației aplicabile privind protecția și confidențialitatea datelor termenilor “incident de securitate”, “breșă de securitate” sau “încălcarea securității datelor cu caracter personal”, însă va include orice situație în care Agenția de Turism Ciel Voyages află că datele cu caracter personal ale Turistului au fost (sau este probabil să fi fost) accesate, divulgate, modificate, pierdute, distruse sau utilizate de către persoane neautorizate, într-un mod nepermis. “A prelucra”, “prelucrează”, “prelucrare” sau “prelucrat” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni executate asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automatizate sau nu, inclusiv, fără limitare, accesarea, colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod, alinierea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal și toate definițiile echivalente din legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor, în măsura în care definițiile respective sunt mai extinse decât această definiție. “Statul relevant” înseamnă toate statele, cu excepția acelor state membre ale Uniunii Europene și a altor state cu privire la care există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție conform Art. 25.6 din Directiva Europeană privind protecția datelor sau articolului 45 din GDPR.

(14.7)Servicii” reprezintă totalitatea serviciilor oferite, inclusiv produsele și asistența, oferite de către Agenția de Turism Ciel Voyages în temeiul prezentului Contract.

(14.8) În cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată în numele unui operator, operatorul va recurge doar la persoane împuternicite care oferă garanții pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în prezentul regulament și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate. Persoana împuternicită de operator nu va recruta o altă persoană împuternicită de operator fără a primi în prealabil o autorizație scrisă, specifică sau generală, din partea operatorului. În cazul unei autorizații generale scrise, persoana împuternicită de operator informează operatorul cu privire la orice modificări preconizate privind adăugarea sau înlocuirea altor persoane împuternicite de operator, oferind astfel posibilitatea operatorului de a formula obiecții față de aceste modificări.

(14.9) Prelucrarea de către o persoană împuternicită de către un operator este reglementată printr-un contract sau alt act juridic în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern si prevede în special că persoană împuternicită de operator:

(a) Prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucțiuni documentate din partea operatorului, inclusiv în ceea ce privește transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, cu excepția cazului în care această obligație îi revine persoanei împuternicite în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care i se aplică. În acest caz, acesta va notifica această obligație juridică operatorului înainte de prelucrare, cu excepția cazului în care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive importante legate de interesul public;

(b) Se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară adecvată de confidențialitate;

(c) La alegerea operatorului, șterge sau returnează operatorului toate datele cu caracter personal după încetarea furnizării serviciilor legate de prelucrare și elimină copiile existente, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal;

(d) Pune la dispoziția operatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor prevăzute la prezentul articol, permite desfășurarea auditurilor, inclusiv a inspecțiilor, efectuate de operator sau alt auditor mandatat și contribuie la acestea.

(14.10) În utilizarea serviciilor oferite de către Agenție, Turistul va avea responsabilitatea exclusivă de a se conforma cu întreaga legislație aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor în ceea ce privește corectitudinea, calitatea și legalitatea datelor cu caracter personal ale Turistului care urmează să fie prelucrate de către Agenție în legătură cu serviciile. De asemenea, Turistul se va asigura că instrucțiunile pe care le transmite către Agenție în legătură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal vor fi în conformitate cu întreaga legislație aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor și că nu va determina Agenția să își încalce obligațiile prevăzute de legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor.

(14.11) Datele cu caracter personal ale unui angajat în cadrul Agenției de Turism Ciel Voyages sau ale unui colaborator al Agenției primite de către Turist din partea Agenției vor fi folosite de către Turist strict în gestionarea serviciilor pentru care s-a încheiat prezentul Contract și în conformitate cu politicile de confidențialitate ale Agenției și cu legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor. Aceste transmiteri de date cu caracter personal vor fi făcute de către Agenție numai atunci când sunt legale în scopul de a gestiona Contractul și serviciile pentru care acesta a fost încheiat.

 

XV.   Dispoziții finale

(15.1) Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului Contract și cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie associate, precum și pentru modificarea unor acte normative.

 (15.2) Turistul declară că Agenția l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui Contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Agenției de Turism Ciel Voyages.

(15.3) Turistul declară că anterior încheierii prezentului Contract, Agenția i-a furnizat toate informațiile esențiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, unitățile de cazare și serviciile de masă oferite, alte servicii incluse în tarif, numărul minim de persoane necesar efectuării serviciilor de călătorie, abilități lingvistice necesare Turistului pentru comunicarea orală, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, informații generale despre regimul vizelor și al pașapoartelor și privind formalitățile legate de sănătate în țara / teritoriul de destinație, informații privind agenția de turism organizatoare / intermediară, tariful total al pachetului, modalitățile de plată, informații privind posibilitatea Turistului de a înceta derularea Contractului oricând înainte de începerea executării pachetului și informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării Contractului de către Turist sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau deces, toate cu care este în mod expres de acord.

(15.4) Litigiile derivând din nerespectarea clauzelor contractuale se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil se va apela la instanțele judecătorești, competența revenind instanței din localitatea în care este sediul Agenției, și anume Cluj-Napoca și va fi interpretat conform legilor din România.

(15.5) Contractul intră în vigoare la date semnării de către ambele părți și este valabil până la terminarea perioadei pentru care s-au solicitat serviciile turistice.

(15.6) Orice modificare privind clauzele contractuale se va realiza de comun acord, prin încheierea unui act adițional la Contract.

(15.7) Prezentul Contract a fost încheiat astăzi _____ / _____ / __________, în (2) două exemplare, câte (1) un exemplar pentru fiecare parte.

 

 

 

Agenția,                                                                                                                                                                                                              Turistul / Reprezentantul Turiștilor,
S.C. CIEL VOYAGES S.R.L.

 

DĂNUȚ-VASILE TĂMĂȘAN                                               

Director General